• polski
 • angielski

Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisów internetowych firmy Restauracja Polska Katarzyna Lendzioszek sp.j z siedzibą w Warszawie (00-791) przy ul. Chocimskiej 7, NIP 5252214275, regon 017333725, KRS 0000319772.

 

Użytkownik: Osoba korzystająca z serwisu

Serwis: Strona internetowa lub system internetowy z którego korzysta użytkownik

Administratorem danych osobowych i operatorem serwisu jest:

Restauracja Polska Katarzyna Lendzioszek sp.j z siedzibą w Warszawie (00-791) przy ul. Chocimskiej 7, NIP 5252214275, regon 017333725, KRS 0000319772

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub marketingowego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości lub pytań wynikających z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontaktowej.

 

Pliki cookies

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu , dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 • do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • dostosowania treści reklamowych w formie tekstowej i graficznej przy wykorzystaniu remarketingu (m. in. Google Analytics, Facebook)

Pliki cookies które wykorzystujemy:

 • pliki niezbędne do działania strony i systemu internetowego – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu np. logowanie, nawigowanie
 • pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu
 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;
 • pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez serwis lub przez współpracujące z serwisem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
 • pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, z serwisem.

 

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.


 

Privacy Policy

 

General information

This Privacy Policy specifies the rules of processing and protection of personal data provided by the Users in connection with their use of the Internet services of the Restauracja Polska Katarzyna Lendzioszek sp.j company, with a registered office in Warsaw (00-791) at ul. Chocimska 7, tax identification number NIP 5252214275, statistical number REGON 017333725, number of entry in the National Court Register (KRS) 0000319772.

 

The User: A person using the service

The Service: A website or the Internet system used by the user

 

The administrator of the personal data and the service operator is:

Restauracja Polska Katarzyna Lendzioszek sp.j., with a registered office in Warsaw (00-791) at ul. Chocimska 7, tax identification number NIP 5252214275, statistical number REGON 017333725, number of entry in the National Court Register (KRS) 0000319772

To protect the safety of the data entrusted to us, we have developed internal procedures and recommendations which are aimed at prevention of access of unauthorized persons to the data. We supervise the compliance therewith and we continually verify their compliance with the relevant legal acts – the Act on Personal Data Protection, the Act on Provision of Services by Electronic Means, as well as any executive acts and Community acts.

The Personal Data are processed on the basis of the consent expressed by the User and in the cases when the provisions of law authorize the Administrator to process given personal data on the basis thereof or for the purpose of performance of the agreement binding the parties.

The Service fulfils the function of obtaining information about the users and their behaviour in the following manner:

 • by voluntary entry of relevant information in forms
 • by gathering “cookie” files

The Service gathers the information voluntarily provided by the User.

The data provided in the form are processed for the purposes of a given form, e.g. to handle the information contact process or marketing process.

The personal data left in the Service shall not be sold or made available to any third parties, according to the provisions of the Act on Personal Data Protection.

The data contained in the form may be viewed by the individual who provided such data. Such individual shall also be entitled to modify and discontinue the processing of his/her data at any time.

We reserve the right to amend this Privacy Policy of the Service, if this is justified by the development of the Internet technology or, possibly, by changes in the personal data protection laws, as well as the development of our Internet service. Any such amendments shall be communicated in a clear and comprehensive manner.

The Service may contain links to other websites. Such websites operate independently of the Service. Such websites may have their own privacy policies and other regulations and we recommend that they are read.

In the event of any doubts of queries connected with the provisions of this Privacy Policy, please do not hesitate to contact us – our details are available in the contact tab.

 

Cookies

 

“Cookies” should be understood as computer data stored in users’ devices, designated for the use of websites. In particular, they are text files containing the name of the website they originate from, the time of their storage in the user’s device and a unique number.

The Service does not automatically gather any information, with the exception of the information covered by cookies.

Cookies are designed to use the websites of the service. The operator uses such files for:

 • providing a possibility of logging-in and maintaining the user’s session on each of the service websites, thanks to which the user does not have to, for instance, enter the login and password on each sub-website
 • adapt the website contents to individual preferences of the user, such files will mainly recognize the user’s device in order to display a website according to his/her preferences
 • developing statistics which help to understand how the Service Users use the websites, which helps to improve their structure and contents
 • adaptation of the advertising contents in a text and graphic form with the use of remarketing (e.g. Google Analytics, Facebook)

Cookies we use:

 • files necessary for the site and Internet system to operate – such files provide for proper operation of the service, e.g. logging-in, navigation
 • statistical files – provide for collection of statistical information regarding the manner of use of the service
 • functional files – files providing for recording your settings and preferences. Thanks to storing those files on your device you will not have to, for example, enter the log-in and password every time, and products will be displayed to you which best suit your interests, etc.;
 • advertising files – files helping to receive personalized advertising. Such files may be used by the Service or by entities cop-operating with the Service for the provision of advertising services, thanks to which an advertisement may be displayed to you which matches your interests, and the number of advertisement displays may be limited, thanks to which they will be less disturbing, etc.
 • social files – providing for integration of social media (such as  Facebook, Google+, Pinterest), which you use with the Service.

 

Cookies used by the website operator’s partners, including, in particular, website users, are subject to their own privacy policy.

 

To protect the safety of the data entrusted to us, we have developed internal procedures and recommendations which are aimed at prevention of access of unauthorized persons to the data. We supervise the compliance therewith and we continually verify their compliance with the relevant legal acts – the Act on Personal Data Protection, the Act on Provision of Services by Electronic Means, as well as any executive acts and Community acts.

Standard software used to browse websites permits, by default, the storage of cookies in the User’s device. Such settings may be changed by the User in such a way that the automatic “cookies” service is blocked in the settings of the website browser or that the user is each time informed about cookies being sent to the user’s device.

Service Users may, at any time, change the settings concerning cookies. Detailed information about the possibilities and methods of handling cookies are available in the software settings (of the website browser).

Examples of editing options in popular website browsers:

 

The Service Operator informs you that changes of settings in the user’s website browser may prevent proper operation of the websites.